Cirurgia i Implants

La cirurgia oral s’ocupa de tota la patologia oral que, des del punt de vista mèdic, és susceptible de ser abordada quirúrgicament.

Tractaments

• Extraccions dentàries unitàries o múltiples, simples o complexes.
• Extraccions de cordals.
• Regeneracions òssies guiades amb diferents tipus d’os i membranes.
• Allargaments de corona per a aprofitament protèssic.
• Implants osteointegrats.

La nostra experiència i coneixements ens ha permès realitzar exitosament tractaments aparentment agresius d’una manera amable i poc traumàtica que permeten al pacient normalitzar la seva activitat habitual de manera ràpida i amb el mínim d’afectació funcional i estètica.

Fem menció especial a la colocació de Implants osteointegrats.

 

Que són els implants ?

 

Els implants dentals prostètics de forma similar a l’arrel d’una dent que s’introdueixen a l’òs maxil·lar per a sustituir peces dentàries que s’han perdut.

Estan fabricats en titani pur, que és el material que millor s’integra biològicament amb l’os.
Es poden fer servir per a restaurar una sola dent o tota una arcada dentària. La seva col·locació requereix d’un estudi i valoració previs i es realitza en en un acte quirúrgic complex i precís .

Preguntes Freqüents

NO. La col·locació d’un implant es realitza sota anestèsia local. Els anestèsics actuals i les tècniques per a la seva utilització permeten que els tractaments siguin indolors.

NO. El concepte de rebuig no es produeix en la colocació d’un implant. Però qualsevol acte quirúrgic, és susceptible de complicar-se en un post operatòri que pot induir al fracàs en la integració de l’implant.

Per a minimitzar el risc de fracàs en la colocació d’un implant és extremadament important la colaboració del pacient.

Nosaltres proporcionem un sèrie d’indicacions a seguir abans , durant i després de la cirurgia i que són imprescindibles per a poder garantir els resultats.

Seguir-les, de manera detallada li permetrà, a més, una millora en el comfort i la recuperació després de la cirurgia.

Els implants ofereixen, des de fa molts anys, una solució terapèutica  previsible i fiable. Podem resoldre situacions de pèrdua funcional i de comoditat que abans era impensable d’abordar. Si, són un gran avanç.

De tota manera, en alguns casos,  poden no ser la indicació en primera instància.

Aquesta valoració la farà l’equip professional de la clínica i sempre li proposarem i l´informarem d’aquella solució que considerem més adient per al seu cas.

Després de 15 anys d'experiència en la colocació d'implants,
podem oferir tractaments implantològics previsibles , amb resultats satisfactòris,
per a restaurar les absències dentals